Home நிகழ்கால அரசியல் நெருக்கடியை நிறைவு செய்து நாட்டில் அரசியல் உறுதிநிலையை ஏற்படுத்துவதற்காக தேசிய மக்கள் சக்தியின் குறுங்கால தீர்வுகள்.